Sedmice sudske nagodbe od 12. do 23. novembra u svim sudovima u BiH

Sudovi u BiH pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da u periodu od 12. do 23. novembra 2018. godine svoj predmet riješe sudskom nagodbom na vlastito zadovoljstvo u skraćenom postupku, navodi se u saopštenju VSTV-a.
Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u navedenom periodu u sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, stoji u obavijesti.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

– Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor – navodi se u saopštenju.

Zainteresovani koji žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sada samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom.

– U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo – piše u saopštenju.

Kako se navodi, organizovanjem Sedmica sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Stranke sudsku nagodbu bilo pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmica sudske nagodbe sudovima.

Sedmice sudske nagodbe realizuje VSTV BiH u saradnji sa svim sudovima u BiH.

Related posts