Rekordna štednja građana u BiH – Depoziti u komercijalnim bankama 11,83 mlrd KM

Prema podacima Centralne banke BiH (CBBiH), na kraju septembra 2018. godine ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su 11,83 mlrd KM, što je najviši zabilježeni nivo.

Kako je saopšteno iz CBBiH, depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka, od 55,4%, pa stoga predstavljaju važnu osnovu finansiranja i funkcioniranja banaka.

Ako posmatramo depozite stanovništva po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u septembru 2018. iznose 5,45 mlrd KM ili 46,1% ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti čine 500 mil KM, a dugoročni 4,95 mlrd KM. Transakcioni računi i depoziti po viđenju čine 6,38 mlrd KM ili 53,9% ukupnih depozita stanovništva.

U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 5,54 mlrd KM što čini 46,8% učešća, što je značajno više nego prije 5 godina kada je udio depozita u domaćoj valuti bio 38%. Depoziti u eurima iznose 5,7 mlrd KM ili 48,2%, a depoziti u ostalim stranim valutama 591 mil KM ili 5%.

Stanovništvo u BiH kontinuirano povećava depozite, pa su tako u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine porasli za čak 808,9 mil KM ili 7,8%.

Stabilan domaći bankarski sektor, uz pouzdan sistem za osiguranje depozita, pruža garanciju stanovništvu da svoja finansijska sredstva drži na računima u bankama, a putem kojih obavljaju tekuće transakcije ili štede za kasnije periode. Na osnovu tog povjerenja i povjerenih sredstava stanovništva, banke su u mogućnosti da finansiraju i doprinose efikasnijem funkcioniranju i rastu ekonomije, te da pomognu u reduciranju neformalne transakcije.

Related posts