Kako će se obračunavati zatezna kamata u RS prema novom zakonu?

 

Stupio je na snagu Zakon o zateznoj kamati u RS. U njemu se navodi da se obračun zatezne kamate vrši tako da se stopa od 0,03% množi brojem dana zakašnjenja i tako utvrđena stopa množi se sa iznosom glavnog duga.
Na novčane obaveze iskazane u dinarima ne obračunava se kamata, već se glavni dug konvertuje u njemačke marke (DEM), odnosno u konvertibilne marke (KM) po najpovoljnijem kursu po kojem su komercijalne banke otkupljivale tu valutu u mjestu ispunjenja obaveza na dan dospjelosti i na tako konvertovan iznos obračunava se zatezna kamata po kamatnoj stopi koja se plaća na neoročene štedne uloge (štedne uloge po viđenju) u DEM i to do dana ispunjenja glavnog duga, a najdalje do 18. maja 2001. godine.

Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

Related posts